Štatút súťaže Zážitok s Cukrovarom

I. Vyhlasovateľ súťaže

1) Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť NEOREAL s. r. o., so sídlom Mikovíniho 26, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 36 664 138, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18891/T (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“ alebo „Neoreal“).

2) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Meta a nie je s ňou nijako spojená.

3) Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Meta voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je marketingová propagácia Cukrovaru.

III. Trvanie súťaže

1) Súťaž prebieha v termíne od 15.10. 00:01h do 29.10. 2023 23:59h.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „Účastník súťaže“) a ktorá:

a) v komentári pod súťažným príspevkom na profile https://www.instagram.com/cukrovar_trnava označí v komentári osobu, ktorá by chcela ísť s ním/ s ňou do kina alebo do Relaxu na wellness a zároveň je v čase žrebovania followerom Instagramového účtu Cukrovar_Trnava.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V. Priebeh súťaže

1) Súťažiaci je zaradený do žrebovania o voucher pre 2 osoby na ľubovolný film podľa vlastného výberu, voucher pre 2 osoby do wellnesss centra, o tričko Cukrovar.

2) Každý Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť ľubovoľný počet krát.

3) Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

4) Celkový počet výhercov pre súťaž je 12, (slovom dvanásť). Budú vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže dňa 31.10.2023.

5) Spôsob určenia výhercu konkrétnej výhry spomedzi Účastníkov: Dvanásť výhercov bude vyžrebovaných zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, pod dohľadom dvoch zamestnancov vyhlasovateľa súťaže, pričom žrebovanie výhercov konkrétnej výhry sa uskutoční do 48 hodín od uplynutia súťaže.

VI. Výhra a jej odovzdanie

1) Predmet výhry v súťaži je nasledovný: 1ks voucher vstup pre 2 osoby do kina na ľubovoľný film podľa vlastného výberu v sieti Cinemax v Trnave, 1ks voucher vstup do wellness centra Relax v Trnave, 10ks tričiek Cukrovar.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do jedného pracovného dňa od žrebovania, a to formou komentára pod súťažným príspevkom na Instagrame. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 24 hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je Vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných dvoch pracovných dňoch náhradného výhercu konkrétnej výhry, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.

3) Výherca súťaže sa zaväzuje prevziať si výhru v realitnej kancelárií NEOREAL.

4) Ak Výherca súťažného príspevku výhru neprevezme, takýto Výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby Výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa súťaže.

6) Na výhru nemá Účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie Vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že Výherca súťažného príspevku je zamestnancom Vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebooku alebo Instagrame Cukrovar_Trnava alebo webovej stránke www.cukrovar.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým Účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že Výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov nesprávne údaje, na základe ktorých mu mala byť výhra vydaná. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

4) Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že výhry môžu byť predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je výherca súťaže, pričom Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže. Rovnako Vyhlasovateľ upozorňuje, že nie je vylúčené, že si výherca súťaže musí splniť aj iné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov, napríklad podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry Výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej Účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a je v zmysle zásad o spracúvaní osobných údajov uvedených nižšie informovaný, že Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercov uvedené na Facebooku v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku Účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na webovej stránke www.cukrovar.sk.

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou na súťaži je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži). Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ďalej využívať osobné údaje získané v súvislosti s účasťou na súťaži na marketing a za účelom propagácie svojich eventov a služieb, zlepšovanie značky a dobrého mena, bez nároku na akúkoľvek odmenu z Vašej strany na základe svojich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2) Osobné údaje sa používajú na účel zabezpečenia priebehu súťaže a ochrany a vymoženia práv a záujmov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

efektívna komunikácia v súvislosti priebehom súťaže;

zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;

zabezpečenie riadneho priebehu súťaže;

plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami;

zasielanie upozornení ohľadne zmien;

zasielanie upovedomenia o výhre;

zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v budúcnosti;

komunikácia a overovanie Vašej identity;

iné záležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu súťaže;

marketingová komunikácia – oslovovanie Účastníkov súťaže s rôznymi ponukami.

3) Účasť v súťaži je možná iba v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje. V opačnom prípade sa na Váš formulár nebude prihliadať.

4) Pre potreby súťaže spracúvame osobné údaje: Meno, priezvisko, e-mailová adresa

5) V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy a počas lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, tie budú spracúvané jeden rok odo dňa konca platnosti zmluvy.

6) Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje Účastníkov súťaže spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

7) Osobné údaje Účastníkov súťaže sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie. Osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

8) Osobné údaje Účastníkov súťaže taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

9) Účastník súťaže, ako dotknutá osoba má právo:

Na prístup k jeho osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva
Na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
Na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov
Na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
Namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnieva, že osobné údaje neboli spracúvane oprávnene, alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
Získať osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
Na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Podať sťažnosť dozornému orgánu
10) Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné.

11) Účastník súťaže môže svoje práva súvisiace s ochranou jeho osobných údajov uplatniť:

elektronicky: neoreal@neoreal.sk
písomne na adresu: NEOREAL s. r. o., Mikovíniho 26, 917 01 Trnava
telefón: +421 911 321 474
u zodpovednej osoby: Michal Žitník, kontaktná adresa v Neoreal s.r.o., Mikovíniho 26, 917 01 Trnava, Slovenská republika, tel. +421 911 123 474, email: zitnik@neoreal.sk
alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.cukrovar.sk.

2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

3) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

4) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súlade s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.

6) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina.

7) Súťažiaci súhlasí s tým, že krstné meno výhercu, iniciála priezviska, môže byť zverejnené na webovej stránke www.cukrovar.sk ako aj na Facebooku Cukrovar_Trnava alebo Instagrame Cukrovar_Trnava v rámci kampane Cukrovar.

8) Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou webovej stránky www.cukrovar.sk.

9) Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.10.2023.

V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. Vás upozorňujeme, že výhra presahujúca sumu 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi sumou výhry a sumou 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur).