Štatút výtvarnej súťaže „Môj CUKROVAR budúcnosti“

Vyhlasovateľ a organizátor

Vyhlasovateľmi a organizátormi výtvarnej súťaže „Môj CUKROVAR budúcnosti“ je spoločnosť United Industries, a.s.

Cieľ

Poslaním súťaže je zapojiť žiakov ZŠ a ZUŠ do tvorivej činnosti, aby tak prostredníctvom výtvarného umenia zachytili svoj pohľad na lokalitu bývalého trnavského Cukrovaru a ich víziu miesta v budúcnosti.

Trvanie

Súťaž sa začne v pondelok 26. 2. 2024 a potrvá do štvrtku 28. 3. 2024. Po tomto dátume budú zverejnené všetky prihlásené práce v rovnakom čase.

Téma

Žiaci základných škôl sa môžu zapojiť výtvarnými prácami na tému Môj CUKROVAR budúcnosti. Budeme akceptovať výtvarné práce súvisiace so zadanou témou, teda s mestom Trnava a lokalitou Cukrovar. Výtvarná práca nesmie hanobiť rasu, národ, vierovyznanie, nesmie vzbudzovať morálne pohoršenie či propagovať násilie a vulgarizmus.

Kategórie

Do súťaže sa môžu žiaci zapojiť v dvoch kategóriách.

Kategória I bude slúžiť pre žiakov I. stupňa základných škôl na území mesta, v kategórii II budú spolu súťažiť žiaci II. stupňa základných škôl. V každej kategórii bude udelené 1. 2. a 3. miesto.

Podmienky a priebeh súťaže

Výtvarné práce môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch A3 alebo A2. Výtvarná práca musí byť na zadnej strane podpísaná autorom/autorkou a označená kategóriou. Prácu spolu s riadne vyplnenou prihláškou môže súťažiaci zaslať dvoma spôsobmi:

– e-mailom na jakub.fuzak@unitedindustires.sk (do predmetu správy uveďte „Výtvarná súťaž“)

– prípadne poštou na adresu United Industries, a.s. , Šafárikovo námestie 4, 811 01, Bratislava (na obálku uveďte „Výtvarná súťaž“) Umelecké diela sa autorom nevracajú a spolu s menom autora výtvarného diela budú zverejnené na komunikačných kanáloch spoločnosti.

Vyhodnotenie prihlásených prác

Výtvarné práce bude hodnotiť verejnosť na sociálnych sieťach spoločnosti, resp. projektu CUKROVAR. Víťazmi sa stanú práce s najväčším počtom interakcií pod fotografiou.

Ocenenia budú tvoriť diplomy a vecné ceny, ktoré budú autorom/autorkám víťazných prác zaslané poštou. Zároveň budú návrhy vystavené na veľkoplošných banneroch pri bytových domoch na Cukrovarskej ulici

v Trnave po dobu minimálne 12 mesiacov. Víťazov výtvarných prác vyhlásime najneskôr 15. apríla 2024.

Záverečné ustanovenia 1. Autor výtvarnej práce, resp. jeho zákonný zástupca dáva vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených na výtvarnom diele v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Súhlas so spracovaním osobných údajov autora potvrdí svojím podpisom zákonný zástupca autora. 2. Na ceny z tejto súťaže nie je právny nárok. 3. Súhlas zákonného zástupcu žiaka so zapojením sa do výtvarnej súťaže bude vyjadrený podpisom v prihláške. 4. Organizátor

a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže podľa potreby zmeniť alebo upraviť. 5. Tento štatút nadobúda účinnosť v pondelok 19. 2. 2024.

Ochrana osobných údajov

1) Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou na súťaži je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži). Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ďalej využívať osobné údaje získané v súvislosti s účasťou na súťaži na marketing a za účelom propagácie svojich eventov a služieb, zlepšovanie značky a dobrého mena, bez nároku na akúkoľvek odmenu z Vašej strany na základe svojich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2) Osobné údaje sa používajú na účel zabezpečenia priebehu súťaže a ochrany a vymoženia práv a záujmov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

efektívna komunikácia v súvislosti priebehom súťaže;

zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;

zabezpečenie riadneho priebehu súťaže;

plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami;

zasielanie upozornení ohľadne zmien;

zasielanie upovedomenia o výhre;

zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v budúcnosti;

komunikácia a overovanie Vašej identity;

iné záležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu súťaže;

marketingová komunikácia – oslovovanie Účastníkov súťaže s rôznymi ponukami.

3) Účasť v súťaži je možná iba v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje. V opačnom prípade sa na Váš formulár nebude prihliadať.

4) Pre potreby súťaže spracúvame osobné údaje: Meno, priezvisko, e-mailová adresa

5) V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy a počas lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, tie budú spracúvané jeden rok odo dňa konca platnosti zmluvy.

6) Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje Účastníkov súťaže spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

7) Osobné údaje Účastníkov súťaže sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie. Osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

8) Osobné údaje Účastníkov súťaže taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

9) Účastník súťaže, ako dotknutá osoba má právo:

Na prístup k jeho osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva
Na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
Na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov
Na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
Namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnieva, že osobné údaje neboli spracúvane oprávnene, alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
Získať osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
Na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Podať sťažnosť dozornému orgánu

10) Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné.

11) Účastník súťaže môže svoje práva súvisiace s ochranou jeho osobných údajov uplatniť:

Záverečné ustanovenia 1. Autor výtvarnej práce, resp. jeho zákonný zástupca dáva vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených na výtvarnom diele v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Súhlas so spracovaním osobných údajov autora potvrdí svojím podpisom zákonný zástupca autora. 2. Na ceny z tejto súťaže nie je právny nárok. 3. Súhlas zákonného zástupcu žiaka so zapojením sa do výtvarnej súťaže bude vyjadrený podpisom v prihláške. 4. Organizátor

a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže podľa potreby zmeniť alebo upraviť. 5. Tento štatút nadobúda účinnosť v pondelok 19. 2. 2024.

V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. Vás upozorňujeme, že výhra presahujúca sumu 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi sumou výhry a sumou 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur).